Podmienky používania

logoclanok120Prístup na internetový portál www.trenerportal.sk a jeho použitie podlieha podmienkam uvedeným nižšie.

Vstupom na túto www stránku vyslovujete s uvedenými podmienkami súhlas. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto lokalitu. Všetky dokumenty, materiály, ilustrácie či texty uverejnené na tejto www stránke sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľ má k týmto materiálom udelený súhlas ich vlastníka. Prevádzkovateľ umožňuje prezeranie, preberanie a tlač materiálov a informácii uverejnených prostredníctvom tejto www stránky iba na osobné, nekomerčné používanie. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať obsah (materiál) uverejnený na tejto www stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného prevádzkovateľom. Materiál sa môže používať len pre vlastnú osobnú potrebu a nesmie sa použiť pre komerčné alebo podobné účely. Pri použití materiálu sa nesmú robiť žiadne zmeny, úpravy, doplnky a pod. a všetky materiály sa musia použiť spolu s textom, ktorý k materiálu patrí, a neporušené musia ostať všetky vyhlásenia o autorských právach, ochranných známkach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Neoprávnené používanie materiálov z www stránky prevádzkovateľa môže byť posudzované ako porušenie právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov. Uvedené oprávnenie neznamená udelenie akýchkoľvek ďalších práv vo vzťahu k ochranným známkam prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce zo záruky, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo ideového typu, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií resp. použitím chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, aj to aj v prípade nedbanlivostného zavinenia. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti www stránky alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo uverejnenie čiastočne alebo definitívne zastaviť. Berte, prosím, na vedomie, že uvedené informácie nemusia byť aktuálne. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu obsahu prevádzkovanej www stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania www stránky alebo na nej uverejnených materiálov. Všetky informácie, materiály obsiahnuté na tejto www stránke alebo poskytnuté touto www stránkou, vrátane všetkého textu, grafiky, videí, a materiálov sa poskytujú bez akýchkoľvek záruk, garancií alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implikovaných. Okrem toho prevádzkovateľ negarantuje, že táto www stránka bude fungovať bezchybne alebo že táto www stránka a jej server sú bez počítačových vírusov a iných škodlivých efektov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu obsahu ňou prevádzkovanej www stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania www stránky alebo uverejnených materiálov. Niekedy poskytujeme z našich stránok prístup k iným www stránkach. Ale akékoľvek produkty alebo informácie ponúkané na takýchto stránkach, ku ktorým sa dostanete cez našu stránku, neschvaľujeme ani neodsúhlasujeme. Nedávame žiadne záruky týkajúce sa obsahu alebo presnosti materiálov na takýchto www stránkach. Ak sa rozhodnete vstúpiť na prepojené web stránky tretích strán, robíte tak na vlastné riziko. Skontrolujte si Uniform Resource Locator (URL) adresu uvedenú vo vašom internetovom prehliadači, aby ste videli, či ste stále na stránke prevádzkovanej prevádzkovateľom alebo ste sa presunuli na inú stránku. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku používania www stránok tretích osôb.

 

Pri registrácii nového užívateľa musí byť uvedené celé meno ( meno a priezvisko ) inak nebude účet aktivovaný !

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.